Privacy verklaring Heefthetgesmaakt.nl

Laatst bijgewerkt maart 2022

Heefthetgesmaakt doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Wanneer u onze website gebruikt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar wordt gemaakt op de wijze die in dit privacybeleid is uitgelegd. Verwijzingen naar 'website' omvatten het volgende: onze website https://heefthetgesmaakt.nl.

Dit privacybeleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden. U kunt deze vinden door gebruik te maken van de volgende koppeling: https://heefthetgesmaakt.nl/algemenevoorwaarden/.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Herzieningen van dit beleid

Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd herzien wanneer dat nodig mocht blijken. Controleer onze app/website daarom regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele herzieningen. Als wij van mening zijn dat eventuele substantiële wijzigingen in dit beleid in belangrijke mate op u van invloed zullen zijn zal er een kennisgeving worden geplaatst op de hoofdpagina van onze app/website en zullen we u anderszins informeren, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. U kunt aan de hand van de datum bij laatst bijgewerkt hierboven controleren wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

Als u onze website blijft gebruikenof ons verdere persoonlijke informatie verstrekt nadat dit beleid is gewijzigd, wordt verondersteld dat u het herziene beleid hebt geaccepteerd.

Welke informatie verwerken wij?

Wij verzamelen informatie die we nodig hebben om u de diensten op deze website te kunnen bieden waar u om hebt gevraagd.

De persoonlijke informatie die we van u verzamelen en bewaren ("informatie"), omvat uw IP-adres en eventueel uw e-mail adres.

Hoe verzamelen wij informatie?

We verzamelen informatie op verschillende manieren, waaronder wanneer u:

 • onze website bezoekt;
 • een vraag verzendt aan de privacymedewerker.

Uw informatie wordt in overeenstemming met dit beleid door ons verzameld, bewaard, gebruikt en bekendgemaakt.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken uw informatie voor het doel waarvoor deze aan ons is verstrekt, andere gerelateerde doeleinden en zoals volgens de wet is toegestaan of vereist. Dergelijke doeleinden betreffen het volgende:

 • logboeken van onze hosting provider (ip-adres).
 • het reageren op eventuele klachten, vragen en feedback;
 • het werken met third party advertentie providers, zoals Google AdSense;
 • eventuele andere doelen die worden vastgesteld op het moment dat uw informatie wordt verzameld; en om fraude te voorkomen, te voldoen aan welke wettelijke verplichting dan ook of zoals anderszins wettelijk is toegestaan of vereist.

We gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw persoonlijke voorkeuren wanneer u onze site bezoekt. Dit kan inhouden dat u slechts één keer tijdens uw bezoek een pop-up ziet, of de mogelijkheid om in te loggen op sommige van onze functies, zoals forums. Op onze cookies pagina vindt u meer info over welke cookies wij gebruiken.

We gebruiken ook advertenties van derden op heefthetgesmaakt.nl om onze site te ondersteunen. Sommige van deze advertenties kunnen technologie zoals cookies en webbakens gebruiken wanneer ze adverteren op onze site, die deze adverteerders ook informatie sturen (zoals Google via het Google AdSense-programma) inclusief uw IP-adres, uw ISP, de browser die u gebruikte om bezoek onze site, en in sommige gevallen, of u Flash hebt geïnstalleerd. Dit wordt over het algemeen gebruikt voor geotargeting (bijvoorbeeld het tonen van Amsterdamse vastgoedadvertenties aan iemand in Amsterdam) of het tonen van bepaalde advertenties op basis van specifieke bezochte sites (zoals het tonen van kookadvertenties aan iemand die kooksites bezoekt).

U kunt ervoor kiezen om onze cookies of cookies van derden uit te schakelen of selectief uit te schakelen in uw browserinstellingen, of door voorkeuren te beheren in programma's zoals Norton Internet Security. Dit kan echter van invloed zijn op de manier waarop u met onze site en met andere websites kunt communiceren. Dit kan het onvermogen zijn om in te loggen op services of programma's, zoals inloggen op forums of accounts.

Bekendmaking van informatie aan derde partijen

Waar gepast, kunnen wij met andere partijen uw informatie uitwisselen:

 • om het doel te bereiken waarvoor de informatie aan ons is verstrekt;
 • met aan ons gelieerde eenheden, leveranciers en derde partijen die aan ons of namens ons diensten leveren (bijvoorbeeld derden aanbieders van IT-beheer, aanbieders en verwerkers op het gebied van IT en cloudopslag, externe leveranciers die onze reclame banners verzorgen e.d.);
 • rechtspersonen waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming hebt verleend voor het bekendmaken van uw informatie;
 • welke andere rechtspersoon dan ook waaraan wij anderszins volgens de wet informatie mogen of moeten bekendmaken;
 • met enige andere derde partij die aan u is bekendgemaakt op het moment dat uw informatie werd verzameld of nadat uw informatie werd verzameld en op voorwaarde dat aan andere toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming wordt voldaan.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor het doeleind nodig is.

Het webhosting logboek waarin met uw website bezoek uw ip-adres wordt opgeslagen, worden binnen 7 dagen vernietigd.

Toegang, nauwkeurigheid en beveiliging

Wij zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van u verzamelen en bewaren nauwkeurig, compleet en actueel is.

U kunt op elk gewenst moment om toegang tot uw informatie en om correctie daarvan vragen. Dergelijk verzoeken dienen rechtstreeks aan ons te worden gericht door contact met ons op te nemen (zie de sectie Contact opnemen hierna).

Wij hebben adequate maatregelen getroffen om uw informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang, aanpassing of bekendmaking. De veiligheidsmaatregelen omvatten versleuteling, firewalls, automatische toegangsregistratie en uitgebreide beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen door onze IT-leveranciers.

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Cookies en vergelijkbare methoden

Een cookie is een stukje informatie dat onze webserver naar uw machine kan verzenden wanneer u onze app/website bezoekt. Onze website gebruikt cookies en vergelijkbare methoden voor de volgende doeleinden:

 • Voor het bevorderen van de gebruikerservaring van de app/website.
 • Reclame doeleinden voor het weergeven van Google AdSense, TradeTracker en Awin advertenties.

U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies en vergelijkbare methoden wordt geweigerd.

Koppelingen naar andere sites

Onze app/website kan koppelingen naar andere websites van derde partijen bevatten. Een koppeling naar een website van een derde partij houdt geen bevestiging in van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze website of de bijbehorende inhoud en iedere verzameling van informatie door een dergelijke website is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende website.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@heefthetgesmaakt.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@heefthetgesmaakt.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op vergetelheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@heefthetgesmaakt.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn verwijderd. Bepaalde gegevens kunnen in verband met de wet niet worden verwijderd. Deze gegevens worden automatisch verwijderd na het termijn dat de wet voorschrijft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@heefthetgesmaakt.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via privacy@heefthetgesmaakt.nl.

Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen over een inbreuk op dit beleid of de privacybeginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet kunt u deze via de onderstaande contactgegevens indienen bij de contactpersoon voor het privacybeleid van Heefthetgesmaakt. U moet voldoende details over u klacht verstrekken en eventueel stavende bewijsstukken en/of informatie.

De contactpersoon voor het privacybeleid van Heefthetgesmaakt zal uw klacht onderzoeken en vaststellen welke maatregelen we zullen treffen om uw klacht te verhelpen. Wij zullen contact met u opnemen als we eventueel aanvullende informatie van u nodig hebben en wij zullen u schriftelijk in kennis stellen van het besluit van de contactpersoon voor het privacybeleid van Heefthetgesmaakt. Als u niet tevreden bent met het besluit, kunt u contact met ons opnemen om uw bezwaren te bespreken of een klacht indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het privacybeleid van Heefthetgesmaakt, privacy@heefthetgesmaakt.nl. Wij zullen dan binnen 30 dagen uw vragen beantwoorden.