Privacy verklaring Heefthetgesmaakt.nl
Heefthetgesmaakt doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.
Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Heefthetgesmaakt respecteert de privacy van de bezoekers aan de site. U kunt deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Als u actief via de site reageert, bijvoorbeeld door uw mening te geven of een offerte aan te vragen, dan worden uw gegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze behandeld. De door u actief verstrekte informatie wordt door heefthetgesmaakt gebruikt voor de administratieve afhandeling van de positieve en/ of negatieve mening(en), opstellen van een offerte, onderhouden van uw webpage (laatste twee genoemde zaken gelden voor de ondernemingen). De informatie kan daarnaast gebruikt worden om u te berichten over het verloop daarvan.
Heefthetgesmaakt zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere ondernemingen anders dan de onderneming die bij deze specifieke actie betrokken is, mits u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Indien u reageert op een vacature, die op deze site vermeld staat, zullen uw persoonlijke gegevens, uw CV en brief met motivatie, alleen worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. De gegevens worden voor een bepaalde periode bewaard.
Wijzigingen in de privacyverklaring
Heefthetgesmaakt behoudt zich het het recht om deze privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken bij Algemene voorwaarden elders op deze site.
Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Heefthetgesmaakt besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Heefthetgesmaakt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Uiteraard zal heefthetgesmaakt, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.
Algemene informatie op de website
Deze website bevat o.a. informatie over heefthetgesmaakt en de daarbij aangesloten ondernemingen. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter.
Informatie met betrekking tot de aangesloten ondernemingen
Foto's en beschrijvingen van ondernemingen op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse wordt geboden. Elke aangesloten onderneming heeft de mogelijkheid om een eigen webpage te hebben bij heefthetgesmaakt.
Hyperlinks
Voor alle duidelijkheid wijst heefthetgesmaakt ten aanzien van de website op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van enkele hyperlinks, zijn eigendom van heefthetgesmaakt. Bepaalde hyperlinks of een verwijzing ernaar op deze site leiden naar websites buiten het domein van heefthetgesmaakt.Deze zijn er louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat u de website van heefthetgesmaakt. Hoewel heefthetgesmaakt uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door heefthetgesmaakt wordt onderhouden wordt afgewezen. Heefthetgesmaakt sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Heefthetgesmaakt is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door ˜heefthetgesmaakt ter beschikking gestelde informatie over een betreffende onderneming. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en hheefthetgesmaakt.
Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van heefthetgesmaakt. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen is de schriftelijke toestemming van heefthetgesmaakt vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.
Wijzigingen ten aanzien van de site/aangesloten ondernemingen
De informatie die op de site wordt geregeld, aangevuld en/of aangepast. Heefthetgesmaakt behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.