Algemene voorwaarden Heefthetgesmaakt.nl
Artikel 1 Begripsbepalingen
 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 • Heefthetgesmaakt.nl is een onderdeel van Edwin van der Laan Entertainment.
 • heefthetgesmaakt.nl met het daarbij behorende logo is een geregistreerd beeldmerk bij Benelux-Merkenbureau onder inschrijfnr. 0799324, waarbij klasse 16, 35, 42 en 43 van toepassing zijn. Alleen de aangesloten bedrijven mogen gebruik maken van het beeldmerk gedurende de contractperiode tussen heefthetgesmaakt en client.
 • Site: de door heefthetgesmaakt op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres www.heefthetgesmaakt.nl.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.
 • Diensten: een door heefthetgesmaakt.nl aangeboden dienst, zoals een abonnement tot het plaatsen van bedrijfsinformatie.
 • Advertenties: Het plaatsen van banner met link naar site op homepage-advertenties voor ondernemingen die geen betrekking hebben op de food-brance.
 • Artikel 2 Algemeen
 • 2.1
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van heefthetgesmaakt.nl en op alle overeenkomsten tussen heefthetgesmaakt en Opdrachtgever.
 • 2.2
 • Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 2.3
 • Heefthetgesmaakt wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.4
 • Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de heefthetgesmaakt en de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 • 2.5
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen heefthetgesmaakt en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • 2.6
 • Heefthetgesmaakt heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct in werking na bekendmaking op de Site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 • 2.7
 • Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.
 • Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst
  3.1
 • Alle aanbiedingen van heefthetgesmaakt zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Heefthetgesmaakt heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.
 • 3.2
 • De overeenkomst met heefthetgesmaakt komt pas tot stand nadat opdrachtgever de opdracht schriftelijk (per post of fax) heeft bevestigd of ter plekke door een vertegenwoordig(st)er van heefthetgesmaakt.
 • 3.3
 • Bij een overeenkomst tussen heefthetgesmaakt en de opdrachtgever zal vanaf de contractdatum de onderneming het beeldmerknaam logo mogen gebruiken door middel van raamsticker en andere mogelijkheden, heefthetgesmaakt hanteert voor de verwerking en het toevoegen van het aangesloten bedrijf op de website een periode van maximaal 6 weken, het drukwerk zoals afgesproken bij overeenkomst. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordig(st)ers van partijen te worden overeengekomen.
 • 3.4
 • Heefthetgesmaakt en opdrachtgever kunnen een overeenkomst aangaan voor het plaatsen van aanbiedingen op de site gedurende een bepaalde periode op de eigen pagina van de aangesloten onderneming . Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Na verloop van deze periode, wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij opdrachtgever binnen 2 maanden na afloopdatum schriftelijk heeft opgezegd.
 • Artikel 4 Prijzen en betaling
 • 4.1
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's (€), exclusief 19% BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • 4.2
 • Heefthetgesmaakt brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald contant, of door middel van een eenmalige machtiging om het factuurbedrag de op de factuur vermelde betalingscondities van de rekening van opdrachtgever van zijn of haar zakelijke(post) bankrekening door heefthetgesmaakt af te schrijven. De opdrachtgever is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij binnen 5 dagen bij zijn/haar eigen giro of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. Indien dat van toepassing is. Is er sprake van contractverbreking, dan zal heefthetgesmaakt 20% van het contract/factuurbedrag in rekening brengen voor de gemaakte kosten tijd en voorbereidingen, de factuur met daarop de verschuldigde bedragen worden dan via post verstuurd en dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
 • 4.3
 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn.De opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Vanaf de verstreken betalingstermijn zal heefthetgesmaakt om de 14 dagen 1 aanmaning sturen waarbij heefthetgesmaakt 25 euro aanmaningkosten zal berekenen met een maximale periode van 2 maanden waarvan de laatste aanmaning aangetekend zou zijn. Indien de opdrachtgever alsnog nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering door heefthetgesmaakt uit handen gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
 • 4.4
 • Heefthetgesmaakt behoudt zich het recht voor de advertentietarieven te herzien. Heefthetgesmaakt zal een dergelijke tariefherziening bekend maken. De tariefherziening is van kracht voor alle overeenkomsten die vanaf dat moment gesloten worden. Uitgezonderd hiervan worden de offertes die door heefthetgesmaakt zijn uitgebracht, welke geldig blijven gedurende de in de offerte genoemde termijn. Bij gebreke van specifieke condities zal de offerte 30 dagen na postdatum zijn geldigheid verliezen.
 • Artikel 5 Diensten
 • 5.1
 • Heefthetgesmaakt biedt de volgende Diensten aan op de website voor de niet aangesloten bedrijven:
 • Het plaatsen van een banner op de homepage met link naar eigen site dit betreft ondernemingen die geen betrekking hebben met de food-sector
 • Het plaatsen van advertenties en of nieuws/linken op de daarvoor relevante pagina's en onderdelen van de website
 • Het plaatsen van advertenties in de elektronische nieuwsbrief.
 • 5.2
 • De opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan heefthetgesmaakt dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de opdrachtgever dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.
 • 5.3
 • De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van de heefthetgesmaakt. Door het plaatsen van de advertentie en/of bedrijfsinformatie geeft de Opdrachtgever heefthetgesmaakt toestemming deze gegevens te plaatsen.
 • 5.4
 • Heefthetgesmaakt behoudt zich het recht voor de teksten van de advertentie en/of bedrijfsinformatie in te korten of te wijzigen. Heefthetgesmaakt behoudt zicht tevens het recht om de advertentie en/of bedrijfsinformatie te weigeren of te verwijderen van de website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.Verwijdering kan onder meer plaatsvinden in de volgende gevallen:
 • De advertentie en/of bedrijfsinformatie is onjuist en/of onvolledig;
 • De advertentie en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • De advertentie en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan doch niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code.
 • 5.5
 • Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om de inhoud van advertentie en/of bedrijfsinformatie actueel te houden.
 • Artikel 6 Gebruik van gegevens
 • 6.1
 • Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan eventueel verstrekte gegevens van derden (bijvoorbeeld persoonsgegevens op een ingeleverde
 • 6.2
 • Heefthetgesmaakt behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, dat onverminderd het recht van heefthetgesmaakt om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
 • Artikel 7 Aansprakelijkheid
 • 7.1
 • De totale aansprakelijkheid van heefthetgesmaakt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die de opdrachtgever aan heefthetgesmaakt verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • 7.2
 • De aansprakelijkheid van heefthetgesmaakt voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 7.1 is uitgesloten.
 • 7.3
 • Heefthetgesmaakt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de site en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. De opdrachtgever vrijwaart heefthetgesmaakt voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die de opdrachtgever op de site heeft geplaatst.
 • Artikel 8 Beëindiging
 • 8.1
 • Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
 • 8.2
 • Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van twee maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 8.3
 • Heefthetgesmaakt kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddelijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. heefthetgesmaakt.nl zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 8.4
 • Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij heefthetgesmaakt ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die heefthetgesmaakt voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen het reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Artikel 9 Overmacht
 • 9.1
 • Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van heefthetgesmaakt.
 • 9.2
 • Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Wat reeds als gevolg van de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 • Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten
 • 10.1
 • Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van de opdrachtgever, blijven berusten bij heefthetgesmaakt of haar licentiegevers.
 • 10.2
 • Heefthetgesmaakt zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door heefthetgesmaakt zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriele eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever heefthetgesmaakt onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan heefthetgesmaakt.
 • Artikel 11 Onderhoud
 • Heefthetgesmaakt is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door heefthetgesmaakt te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens heefthetgesmaakt ontstaat.
 • Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
 • 12.1
 • De overeenkomst tussen heefthetgesmaakt en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
 • 12.2
 • De geschillen welke tussen heefthetgesmaakt en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door heefthetgesmaakt met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Dordrecht.