Bastion Hotel Amsterdam Centrum B.V., Amsterdam
Restaurants » Hotel & sauna