Binnema Investments B.V., Beetgumermolen
Restaurants » Snelweg & benzine station